Мэдээ :
Хуанли
Хил хамгаалах байгууллага » Зорилго, зорилт

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

            Хил хамгаалалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгон, мэргэжлийн чиг хандлагад нийцүүлж, хил хамгаалалтын чадавхийг дээшлүүлэн, улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангана.

 

 

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЗОРИЛТ

Хилчдийн нийгмийн баталгааг хангах талаар бодитой арга хэмжээг авч, үйл ажиллагааны шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ.

2012 оны 07 сарын 07