Мэдээ :
Хуанли
Хил хамгаалах байгууллага » Хүний нөөц

Хүний нөөц

              Хил хамгаалах байгууллагын хөгжлийн стратегид хүний нөөцийн хөгжлийг тусгаж, ХХЕГ-ын даргын 2017 оны А/95 дугаар тушаалаар Монгол Улсын “Үндсэн хууль”, “Төрийн албаны тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн актыг удирдлага болгон Хил хамгаалах байгууллагын ”Хүний нөөцийн дүрэм”-ийг боловсруулан батлуулж, дүрмийн 1.4-д “Хүний нөөцийг сонгох, сургах, мэргэшүүлэх, томилох, дэвшүүлэх, үнэлэх, урамшуулах, хариуцлага хүлээлгэх үйл ажиллагаанд хуулийг дээдэлсэн, шударга, ёс зүйтэй, ил тод нээлттэй, авилгаас ангид байх зарчмыг баримтлан хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох, судлах, сонгож бэлтгэх, оновчтой байршуулах, сурган дадлагажуулах, тэднийг төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах цогц харилцааг нээлттэй болгосон.

            Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор ХХЕГ-ын даргын 2017 оны А/95 тоот тушаалаар баталсан ”Хүний нөөцийн дүрэм”-д Хил хамгаалах байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт гэсэн тусгай бүлгийг оруулж, дүрмийн 2.3-д “Хил хамгаалах байгууллагын чиг үүрэг, зорилгыг биелүүлэхэд алба хаагчдын мэдлэг, авъяас чадварыг үр ашигтай, бүрэн дүүрэн ашиглах явдлыг хангах нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн үүрэг, мөн “Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагын үр ашгийн шалгуур нь хөдөлмөрийн бүтээмж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн байдал, ажил таслалт, хөдөлмөрийн маргаан, гомдол гаргасан байдал, боловсон хүчний тогтвор суурьшил, улсын хил хамгаалалтын эцсийн үр дүнгээр хэмжигдэнэ” гэж заасан зэргээр хүний нөөцийн удирдлагын ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж байна.

              Хил хамгаалах веб сайт, “Эх орны манаа” сониноор дамжуулан эрх зүйн зөвлөгөө, асуултад хариулт өгч, жилд 2-3 удаа Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт сэдвээр нээллтэй мэдээлэл гаргаж байна.

            Хил хамгаалах байгууллагын “Хүний нөөцийн дүрэм”, “Ажил дүгнэх журам”, “Шагналын журам”, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг хамт олны саналыг тусгаж боловсруулж, албаны үйл ажиллагаанд алба хаагчдын санал, бодлыг тусгах зорилгоор алба хаагчдын бие даан судалсан судалгааны ажил, эссэ, санал шүүмжлэл зэрэг өгүүлэл, нийтлэлийг сонин, сэтгүүлд чөлөөтэй нийтлүүлж, албаны үйл ажиллагаанд алба хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

            Хил хамгаалах байгууллагын “Хүний нөөцийн дүрэм”, “Ажил дүгнэх журам”, “Шагналын журам”, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг хамт олны саналыг тусгаж боловсруулж, албаны үйл ажиллагаанд алба хаагчдын санал, бодлыг тусгах зорилгоор алба хаагчдын бие даан судалсан судалгааны ажил, эссэ, санал шүүмжлэл зэрэг өгүүлэл, нийтлэлийг сонин, сэтгүүлд чөлөөтэй нийтлүүлж, албаны үйл ажиллагаанд алба хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

                  Хил хамгаалах байгууллагын өмнө тавигдсан зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх, алба хаагчдаас хуульд заасан эрх, үүргээ биелүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор ХХЕГ-ын даргын 2016 оны тушаалаар баталсан “Ёс зүйн дүрэм”, Монгол Улсын “Төрийн алба хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл” манлайллыг хангаж, байгууллагын соёл, төрийн алба хаагчийн ёс зүйг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Жил бүр хилийн анги, салбарын бие бүрэлдэхүүнээс Хил хамгаалах байгууллагын удирдлагаас авч, хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр нь хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Алба хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударгаар дүгнэх зорилгоор ХХЕГ-ын даргын 2017 оны тушаалаар Хил хамгаалах байгууллагын “Ажил дүгнэх журам”-ыг, “Шагналын журам”-ыг, “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг, “Гадаад хэлний сургалт зохион байгуулах журам”-уудыг тус тус батлаж удирдлага болгон ажиллаж байна.

 
2015 оны 08 сарын 10