Мэдээ :
Дэргэдэх байгууллагууд » Хил хамгаалах ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөл
Хил хамгаалах ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөл

            Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл (цаашид  “Салбар зөвлөл” гэх) -нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдсон Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд ажиллах Төрийн албаны зөвлөлийн зохион байгуулалтын бүтцийн салбар нэгж юм.

ХХЕГ-ын дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн гарын авлага

           Сонгон шалгаруулалт (Мэдээллийн технологийн ажилтан)

           Сонгон шалгаруулалт (Хилийн албаны ажилтан, Орчуулагч)

 

2014 оны 06 сарын 02 | Үзсэн : 7553